Společná výroční cena České anatomické společnosti

a

fy. OLYMPUS C&S, spol. s r o.

za nejlepší původní vědeckou publikaci

z anatomie, histologie, embryologie a buněčné biologie 

 Cena je periodickou veřejnou soutěží s cílem motivovat mladé vědecké pracovníky a tím přispět k rozvoji výše uvedených vědních oborů. Vítěz získá do osobního vlastnictví hodnotný věcný dar – digitální fotoaparát z výrobního programu fy Olympus. 

 Statut ceny

 1)     K ocenění může být navržen občan České republiky nebo cizí státní příslušník, jehož práce nebo její podstatná část vznikla na některém z pracovišť v České republice.  

2)     Cena je vypsána pro mladé vědecké pracovníky, kteří v kalendářním roce udělení ceny nepřekročí věk 35 let.

3)     Práce musí být zveřejněna v odborném periodiku v roce ocenění nebo v roce předchozím.

4)     Pokud je práce dílem autorského kolektivu, musí být autor navržený k ocenění  buď prvním nebo korespondujícím autorem. Ostatní spoluautoři musejí písemně souhlasit s přihláškou práce do soutěže a se soutěžními podmínkami. Pokud je mezi spoluautory dané publikace více autorů splňujících podmínku uvedenou v bodech 1 a 2 věkové hranice, může být cena udělena více autorům současně, avšak za předpokladu, že jeden z nich je prvým nebo korespondujícím autorem.

5)     Práce v podobě pěti separátních výtisků nebo jako PDF file musí být zaslána na adresu vědeckého sekretáře společnosti nejpozději do 31. 5. příslušného roku. Práce přihlášená do soutěže o cenu ČAS nesmí být zároveň oceněna v soutěži o cenu České histochemické společnosti.

6)     Body 1, 2 a 4 musí být doloženy v průvodním dopise hodnověrným dokladem. K tomto dopisu musí být přiložen rovněž profesní životopis autora (autorů) ucházejícího (ucházejících se) se o cenu.

7)     O udělení ceny rozhodne do tří týdnů před zahájením sjezdu ČAS výbor společnosti na základě doporučení pětičlenné odborné komise jmenované výborem České anatomické společnosti a společností Olympus C&S, s. r. o.. Jedním z členů komise je vědecký sekretář ČAS, který komisi předsedá. Komise, resp. výbor ČAS si může vyžádat posudek nezávislého oponenta. Cena nebude udělena, bude-li do soutěže přihlášena pouze 1 publikace.

8)     Vítěz bude o udělení ceny informován písemně do dvou týdnů před zahájením sjezdu, kde cenu převezme a přednese oceněnou práci.

9)     Přihlášením  práce do soutěže nevzniká nárok na udělení ceny. Materiály, které budou součástí přihlášky  nebudou autorovi (autorům) vráceny.