Česká Anatomická Společnost


Podmínky pro vyplacení cestovního příspěvku ČAS


 1. Každoročně lze poskytnout příspěvek na cestovné do celkové výše 10.000,- Kč na zahraniční studijní pobyt nebo aktivní účast na zahraničním vědeckém setkání. Jednotlivý příspěvek může být nejvýše 5.000,- Kč.

 2. Žadatelem musí být člen ČAS, který v roce podání žádosti nepřekročí 40 let věku, a který je prokazatelně vědecky činný.

 3. Žádost musí obsahovat:
     - profesionální životopis včetně grantových projektů minulých i současných a seznam publikací,
     - popis programu studijního pobytu či název sdělení (ve formě základní bibliografické citace) s názvem kongresu, symposia či konference, které se hodlá žadatel v zahraničí zúčastnit,
     - text návrhu abstraktu předpokládaného sdělení,
     - podklady, na jejichž základě má být studijní pobyt realizován (např. zvací dopis, udělení domácího nebo mezinárodnímu grantu),
     - popis dalších finančních zdrojů, z nichž bude hrazena cesta a pobyt.

 4. Poskytnutím příspěvku bere na sebe uchazeč povinnost předat výboru čAS cestovní zprávu včetně jejího vyúčtování. V případě kongresu, symposia či konference je žadatel povinen předat výboru ČAS rovněž kopii otištěného abstraktu, a toto vše do dvou týdnů po ukončení cesty.

 5. Přednostně budou poskytovány cestovní příspěvky na základě žádostí podaných do konce května příslušného kalendářního roku.

 6. Žádost je nutno zaslat na adresu předsedy čAS. Žádost o finanční příspěvek bude posuzována výborem ČAS.

 7. Zasláním žádosti nevzniká apriorně nárok na vyplacení cestovního příspěvku.