Česká Anatomická Společnost


Ceny ČAS  - podmínky


Společná výroční cena České anatomické společnosti

a

fy EXBIO Praha, a.s.


za nejlepší původní vědeckou publikaci

z anatomie, histologie, embryologie a buněčné biologie.


 Cena je periodickou veřejnou soutěží s cílem motivovat mladé vědecké pracovníky, a tím přispět k rozvoji výše uvedených vědních oborů.

 Vítěz získá diplom a voucher na produkty z nabídky fy EXBIO Praha, a.s.

Statut ceny

 1. K ocenění může být navržen občan České republiky nebo cizí státní příslušník, jehož práce nebo její podstatná část vznikla na některém z pracovišť v České republice.

 2. Cena je vypsána pro mladé vědecké pracovníky, kteří v kalendářním roce udělení ceny nepřekročí věk 35 let.

 3. Práce musí být zveřejněna v odborném periodiku v roce ocenění nebo v roce předchozím.

 4. Pokud je práce dílem autorského kolektivu, musí být autor navržený k ocenění buď prvním, nebo korespondujícím autorem. Ostatní spoluautoři musejí písemně souhlasit s přihláškou práce do soutěže a se soutěžními podmínkami. Pokud je mezi spoluautory dané publikace více autorů splňujících podmínku uvedenou v bodech 1 a 2 věkové hranice, může být cena udělena více autorům současně, avšak za předpokladu, že jeden z nich je prvým nebo korespondujícím autorem.

 5. Práce v podobě pěti separátních výtisků nebo jako PDF file musí být zaslána na adresu vědeckého sekretáře společnosti nejpozději do 31. 5. příslušného roku. Práce přihlášená do soutěže o cenu ČAS nesmí být zároveň oceněna v soutěži o cenu České histochemické společnosti.

 6. Body 1, 2 a 4 musí být doloženy v průvodním dopise hodnověrným dokladem. V tomto dopisu musí být přiložen rovněž profesní životopis autora (autorů) ucházejícího (ucházejících) se o cenu.

 7. O udělení ceny rozhodne do tří týdnů před zahájením sjezdu ČAS výbor společnosti na základě doporučení pětičlenné odborné komise jmenované výborem ČAS a společností EXBIO Praha, a.s. Jedním z členů komise je vědecký sekretář ČAS, který komisi předsedá. Komise, resp. výbor ČAS, si může vyžádat posudek nezávislého oponenta. Cena nebude udělena, bude-li do soutěže přihlášena pouze 1 publikace.

 8. Vítěz bude o udělení ceny informován písemně do dvou týdnů před zahájením sjezdu, kde cenu převezme a přednese oceněnou práci.

 9. Přihlášením práce do soutěže nevzniká nárok na udělení ceny. Materiály, které budou součástí přihlášky, nebudou autorovi (autorům) vráceny.


Výroční cena České anatomické společnosti

(Bochdalekova cena ČAS)


za nejlepší původní vědeckou publikaci

z makroskopické, topografické, klinické či aplikované anatomie.


 Cena je periodickou veřejnou soutěží s cílem motivovat mladé vědecké pracovníky, a tím přispět k rozvoji výše uvedených vědních oborů.

 Vítěz získá diplom a peněžní prémii

Statut ceny

 1. K ocenění může být navržen občan České republiky nebo cizí státní příslušník, jehož práce nebo její podstatná část vznikla na některém z pracovišť v České republice.

 2. Cena je vypsána pro mladé vědecké pracovníky, kteří v kalendářním roce udělení ceny nepřekročí věk 35 let.

 3. Původní vědecká práce musí být zveřejněna v odborném periodiku v roce ocenění nebo v roce předchozím.

 4. Pokud je práce dílem autorského kolektivu, musí být autor navržený k ocenění buď prvním, nebo korespondujícím autorem. Ostatní spoluautoři musejí písemně souhlasit s přihláškou práce do soutěže a se soutěžními podmínkami. Pokud je mezi spoluautory dané publikace více autorů splňujících podmínku uvedenou v bodech 1 a 2 věkové hranice, může být cena udělena více autorům současně, avšak za předpokladu, že jeden z nich je prvým nebo korespondujícím autorem.

 5. Práce v podobě PDF file musí být zaslána na adresu vědeckého sekretáře společnosti nejpozději do 31. 5. příslušného roku. Práce přihlášená do soutěže o cenu ČAS nesmí být zároveň oceněna v soutěži o cenu České histochemické společnosti a Společnou výroční cenou České anatomické společnosti a fy EXBIO Praha, a.s.

 6. Body 1, 2 a 4 musí být doloženy v průvodním dopise hodnověrným dokladem. V tomto dopisu musí být přiložen rovněž profesní životopis autora (autorů) ucházejícího (ucházejících) se o cenu.

 7. O udělení ceny rozhodne do tří týdnů před zahájením sjezdu ČAS výbor společnosti na základě doporučení pětičlenné odborné komise jmenované výborem ČAS. Jedním z členů komise je vědecký sekretář ČAS, který komisi předsedá. Komise, resp. výbor ČAS, si může vyžádat posudek nezávislého oponenta. Cena nebude udělena, bude-li do soutěže přihlášena pouze 1 publikace.

 8. Vítěz bude o udělení ceny informován písemně do dvou týdnů před zahájením sjezdu, kde cenu převezme a přednese oceněnou práci.

 9. Přihlášením práce do soutěže nevzniká nárok na udělení ceny. Materiály, které budou součástí přihlášky, nebudou autorovi (autorům) vráceny.


Výroční cena České anatomické společnosti


za nejlepší disertační/Ph.D. práci z morfologických oborů

(anatomie, histologie, embryologie a buněčné biologie.)


 Cena je periodickou veřejnou soutěží s cílem motivovat mladé vědecké pracovníky, a tím přispět k rozvoji výše uvedených vědních oborů.

 Vítěz získá diplom a peněžní prémii sponzorovanou ČAS

Statut ceny

 1. K ocenění může být navržen občan České republiky nebo cizí státní příslušník, jehož práce nebo její podstatná část vznikla na některém z pracovišť v České republice.

 2. Cena je vypsána pro mladé vědecké pracovníky, kteří v kalendářním roce udělení ceny nepřekročí věk 35 let.

 3. Disertační práce musí být úspěšně obhájena v roce ocenění nebo v roce předchozím.

 4. Práce v podobě PDF souboru musí být zaslána na adresu vědeckého sekretáře společnosti nejpozději do 31. 5. příslušného roku. Práce přihlášená do soutěže o cenu ČAS nesmí být v témže roce zároveň oceněna v soutěži o cenu České histochemické společnosti a Společnou výroční cenou České anatomické společnosti a fy EXBIO Praha, a.s. či Bochdalekovou cenou ČAS. Získání těchto ocenění v předchozích letech přihlášku nevylučuje.

 5. Body 1, 2 a 3 musí být doloženy v průvodním dopise hodnověrným dokladem. V tomto dopisu musí být přiložen rovněž profesní životopis autora ucházejícího se o cenu.

 6. O udělení ceny rozhodne do tří týdnů před zahájením sjezdu ČAS výbor společnosti na základě doporučení pětičlenné odborné komise jmenované výborem ČAS. Jedním z členů komise je vědecký sekretář ČAS, který komisi předsedá. Komise, resp. výbor ČAS, si může vyžádat posudek nezávislého oponenta. Cena nebude udělena, bude-li do soutěže přihlášena pouze 1 publikace.

 7. Vítěz bude o udělení ceny informován písemně do dvou týdnů před zahájením sjezdu, kde cenu převezme a přednese oceněnou práci.

 8. Přihlášením práce do soutěže nevzniká nárok na udělení ceny. Materiály, které budou součástí přihlášky, nebudou autorovi vráceny.